Databeskyttelsesrådet

Den øverste myndighed i forhold til forordningen er fastlagt efter Artikel 69 hvor der står at "Databeskyttelsesrådet handler uafhængigt, når det udfører sine opgaver eller udøver sine beføjelser" og med undtagelse af anmodninger fra Kommissionen "må Databeskyttelsesrådet ikke søge eller modtage instrukser fra andre i forbindelse med udførelsen af sine opgaver eller udøvelsen af sine beføjelser."

Det Europæiske Databeskyttelsesråd skal betragtes som en "juridisk person" som organisatorisk "repræsenteres af sin formand" og er sammensat af "chefen for en tilsynsmyndighed i hver medlemsstat og af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse eller deres respektive repræsentanter" samt en repræsentant (uden stemmeret) udpeget af Kommissionen. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har "kun stemmeret i forbindelse med afgørelser, der vedrører principper og bestemmelser, som gælder for Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer, og som indholdsmæssigt er i overensstemmelse med denne forordnings principper og bestemmelser" for så vidt angår tvistbilæggelse mellem tilsynsmyndigheder.

Opgaver

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (ED herefter) har en række opgaver for at sikre en "ensartet anvendelse af denne forordning", her navnlig

  • føre tilsyn med og sikre korrekt anvendelse af denne forordning i de tilfælde, hvor tilsynsmyndigheder træffer visse beslutninger (Artikel 64) eller når der opstår tvister mellem tilsynsmyndigheder (Artikel 65)
  • rådgive Kommissionen om brugen og ændringen af forordningen
  • udstede retningslinjer, henstillinger og bedste praksis for at fremme ensartet anvendelse af denne forordning
  • tilskynde til udarbejdelse af adfærdskodekser og fastlæggelse af certificeringsmekanismer
  • foretage akkreditering af certificeringsorganer og regelmæssig revision heraf
  • føre et offentligt register over akkrediterede organer
  • afgive udtalelse til Kommissionen med henblik på vurdering af tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i et tredjeland eller en international organisation
  • fremme samarbejdet mellem tilsynsmyndighederne
  • fremme fælles uddannelsesprogrammer og udveksling af personale mellem tilsynsmyndighederne og i relevante tilfælde med tilsynsmyndighederne i tredjelande eller med internationale organisationer
  • fremme udveksling af viden og dokumentation vedrørende databeskyttelseslovgivning og -praksis med datatilsynsmyndigheder over hele verden

ED er således ganskevist det øverste organ - men der står ikke umiddelbart noget i forordningen om at ED har nogen endelig myndighed i forhold til den enkelte tilsynsmyndigheds afgørelse i konkrete sager. Det vil således være søgsmål ved domstolene i den pågældende tilsynsmyndigheds nationalstat (Artikel 78) som skal afklare konkrete afgørelser, og ikke ED.

Procedurer

ED "træffer afgørelse med simpelt flertal blandt sine medlemmer, medmindre andet er fastsat i denne forordning" og "vedtager sin forretningsorden med et flertal på to tredjedele blandt sine medlemmer og tilrettelægger sin drift."