Running on all ngin(x)s

Running on all ngin(x)s

Photo by Garett Mizunaka / Unsplash

det er et, efter min standard, jævnt sølle 'pun intended', men lad nu det fare -

Her er ihvertfald en hurtig note til, hvordan du får en NGINX til at "fange" alle opslag og selv sortere det ned mod den relevante website - en quicky for dem der sidder og bygger flere sites sideløbende -

server {
  listen 80;
  server_name ~^(www\.)?(?<sname>.+?).local.com$;
  root /home/DIN_BRUGER/DINE_PROJEKTER/$sname/public;
 
  index index.html index.htm index.php;
 
  charset utf-8;
 
  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
  }
 
  location = /favicon.ico { access_log off; log_not_found off; }
  location = /robots.txt { access_log off; log_not_found off; }
 
  access_log /var/log/nginx/$sname-access.log;
  error_log /var/log/nginx/wildcard-error.log debug;
 
  error_page 404 /index.php;
 
  sendfile off;
 
  location ~ \.php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
  }
 
  location ~ /\.ht {
    deny all;
  }
}

Nu kan du ramme app1.local.com og anotherapp.local.com – altsammen uden at skulle genstarte din NGINX!!
app1 vil lede i /home/DIN_BRUGER/DINE_PROJEKTER/app1 mens anotherapp vil lede i /home/DIN_BRUGER/DINE_PROJEKTER/anotherapp efter public mappen