Særlige personoplysninger

Særlige personoplysninger

Når talen falder på personoplysninger som race, etnisk oprindelse, genetiske data, mv, så er al behandling som udgangspunkt forbudt!

Artikel 9 i forordningen oplister alle de oplysninger, som det er helt forbudt at behandle således bla:

 • race eller etnisk oprindelse,
 • politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
 • fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
 • genetiske data,
 • biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger
 • oplysninger om seksuelle forhold eller seksuelle orientering

- medmindre altså at

 1. den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke
  og selv her kan EU-retten eller nationalstaternes nationale ret faktisk bestemme at den registreredes samtykke ikke kan hæve forbudet!

 2. det er nødvendigt for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder hvilket jo åbner en veritabel ladeport for dataansvarlige (naturligvis under straffeansvar, men alligevel! Ligger oplysningerne der, ja så ligger de der jo!)

 3. den registrerede ikke kan sige fra (ganske vist hvor det er "nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser") men hvor vitale interesser taler vi om her? Den registrerede kan jo fx ikke sige fra hvis registreringen sker mens man sover, er bevidstløs, ikke er klar over at registreringen sker (overvågning) mm.

 4. det er NGO-lignende der står bag, spejdere, fagforeninger, sammenslutninger, mfl og her skal det så være ", som led i organets legitime aktiviteter og med de fornødne garantier, og på betingelse af at behandlingen alene vedrører organets medlemmer, tidligere medlemmer eller personer, der på grund af organets formål er i regelmæssig kontakt hermed, og at personoplysningerne ikke videregives uden for organet uden den registreredes samtykke". Så blev forenings Danmark vist lige fritaget sådan en-gros!

 5. oplysningerne kan findes på faceBook, Google, eller andre steder hvor den registrerede tydeligvis selv har offentliggjort dem. Deeet at mit CPR-nummer ligger på en faceBook opdatering, gør det vel næppe mere rigtigt, at alle andre så også gemmer det?

 6. retsvæsenet har brug for oplysningerne - ja, alt i retfærdighedens navn.

 7. en kattelem findes - som hvis "behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret" og behandlingen så iøvrigt "står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser".

 8. en endnu større kattelem findes - som hvis der skal behandles personoplysninger "med henblik på forebyggende medicin eller arbejdsmedicin til vurdering af arbejdstagerens erhvervsevne, medicinsk diagnose, ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social- og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller i henhold til en kontrakt med en sundhedsperson". Så er store dele af den offentlige forvaltning vist også helt fritaget?

 9. en anden kattelem står pivåben - som når "behandling er nødvendig af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet, f.eks. beskyttelse mod alvorlige grænseoverskridende sundhedsrisici eller sikring af høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder for sundhedspleje og lægemidler eller medicinsk udstyr", hvilket sikkert bunder i nogen eller alle nationalstaternes retspleje, "som fastsætter passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig tavshedspligt".

 10. eller nogen mener at det er vigtigt at gemme for eftertiden - det hedder "til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1" og igen med ryggen fri, "på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser".

Fandt du ikke din undskyldning?

Det er der råd for - under forudsætning af at du er en fagperson, eller arbejder for en fagperson, der har tavshedspligt! Så kan du nemlig behandle personlysningerne der er nævnt ovenfor "til de formål, der er" omhandlet under punkt 8 ovenfor!

Jeg ved ikke rigtig hvem der snart er tilbage, men det kan vel lykkes at finde en virksomhed eller 2 som umuligt kan snige sig igennem nogen af kattelemmene – og som vitterligt har et brændende ønske om at gemme på deres kunders og eller ansattes og eller leverandørers seksuelle orientering :facepalm: