Anlæg en sag

Forordningen har åbnet for vide rammer fsv angår adgangen til at indklage og anlægge sag mod tilsynsmyndigheden, den dataansvarlige såvel som dennes databehandlere!

Klageadgang for den registrerede

Registrerede har "ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor vedkommende har sit sædvanlige opholdssted eller sit arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted".

Søgsmål over for en tilsynsmyndighed

"Enhver fysisk eller juridisk person [har] ret til... [at lægge sag an] over ... en juridisk bindende afgørelse truffet af en tilsynsmyndighed vedrørende vedkommende." eller hvis

  1. "den tilsynsmyndighed, der er kompetent i henhold til artikel 55 og 56, ikke behandler en klage eller"
  2. "undlader at underrette den registrerede om forløbet eller"
  3. "_[undlader at underrette den registrerede om] resultatet af en klage, ...inden for tre måneder.

Søgsmål over for dataansvarlig og/eller databehandler

Forordningen kalder det effektive retsmidler - jeg gætter på at der er tale om regulære civile søgsmål, og at de i Danmark måske skal anlægges ved Sø- og Handelsretten[1] - og dem har den registrerede, mod dataansvarlige såvel som databehandlere; "hvis vedkommende finder, at vedkommendes rettigheder i henhold til denne forordning er blevet krænket som følge af behandling af vedkommendes personoplysninger i strid med denne forordning."

Sager af denne karakter "_anlægges ved en domstol i den medlemsstat, hvor den dataansvarlige eller databehandleren er etableret. Alternativt kan en sådan sag anlægges ved en domstol i den medlemsstat, hvor den registrerede har sit sædvanlige opholdssted, medmindre den dataansvarlige eller databehandleren er en offentlig myndighed i en medlemsstat, der udøver sine offentligretlige beføjelser."

Aktivister

I artikel 80 står der at "den registrerede har ret til at bemyndige et organ, en organisation eller en sammenslutning, ...til at indgive en klage på sine vegne," og de behøver ikke lide tort, fordi de gør det, for forordningen giver dem nemlig også adgang til "at modtage erstatning som omhandlet i artikel 82" på den registreredes vegne.

Det sikrer selvsagt at Tordenskjolds soldater vil stille op for den lille mand[2]

Ingen bemyndigelse

Forordningen udvider endda bemyndigelsen i stk 2 ved at tillade "at ethvert organ, enhver organisation eller enhver sammenslutning,...uafhængigt af en bemyndigelse fra den registrerede har ret til at indgive en klage"

  1. hvis medlemsstaten fastsætter det
  2. hvis den/det[3] har grund til at formode, at den registreredes rettigheder i henhold til denne forordning er blevet krænket som følge af behandling.

  1. men da det typisk er virksomheder mod virksomheder, så kan det sagtens være ved en Ret oprettet til dette specifikke formål ↩︎

  2. jeg ved ikke om man siger 'den lille person' nu om dage? ↩︎

  3. organet, organisationen eller sammenslutningen ↩︎