Den registreredes rettigheder - oplysningspligten II

Er Artikel 13 central, må 14'eren nødvendigvis også være det! Den kan vel siges at være Afdeling 2's da capo; for hvor Artikel 13 drejer sig om oplysningspligten, hvis oplysningerne opsamles hos den registrerede, så drejer Artikel 14 sig om den samme pligt, hvis oplysningerne ikke indsamles hos den registrerede. Reelt er det måske mere interessant at holde de 2 sammen og se, hvor forskellene er!

tl;dr!

Der kunne være sparet masser af arbejdstimer, papir og ikke mindst toner til de endeløse rækker af printere, som i æoner har stået og spyttet forordninger ud, både her og hisset, hvis de ganske få forskelle mellem Artikel 13 og 14 var skrevet ind i et stk 5 i Artikel 13. Men ville det ikke bare være blevet endnu mere kuverteret? Tjoh, men går det ikke pænt uanset? ;)

Her har du ihvertfald forskellene med et par (i sædvanlig sarkastisk stil) kommentarer:

Artikel 13 Artikel 14
Stk 1 - den registrerede skal have følgende oplysninger
ens! identitet på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og dennes eventuelle repræsentant identitet på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og dennes eventuelle repræsentant
ens! kontaktoplysninger for en eventuel databeskyttelsesrådgiver kontaktoplysninger for en eventuel databeskyttelsesrådgiver
ens! formålene med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til, og retsgrundlaget for behandlingen formålene med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til, og retsgrundlaget for behandlingen
nå? er de legitime interesser ikke interessante hvis oplysningerne ikke indsamles hos den registrerede? Hvad kan fru Andersen bruge en oplysning om de "berørte kategorier" til? de legitime interesser, som forfølges af den dataansvarlige eller en tredjemand, hvis behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f) de berørte kategorier af personoplysninger
ens! eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne
ens! hvor det er relevant, at den dataansvarlige agter at overføre personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, og om hvorvidt Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, eller i tilfælde af overførsler i henhold til artikel 46 eller 47 eller artikel 49, stk. 1, andet afsnit, litra h), henvisning til de fornødne eller passende garantier, og hvordan der kan fås en kopi heraf, eller hvor de er blevet gjort tilgængelige. hvor det er relevant, at den dataansvarlige agter at overføre personoplysninger til en modtager i et tredjeland eller en international organisation, og om hvorvidt Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, eller i tilfælde af overførsler i henhold til artikel 46 eller 47 eller artikel 49, stk. 1, andet afsnit, litra h), henvisning til de fornødne eller passende garantier, og hvordan der kan fås en kopi heraf, eller hvor de er blevet gjort tilgængelige.
Stk 2 - den registrerede skal have yderligere oplysninger for at sikre en rimelig og gennemsigtig behandling
ens! det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrum det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrum
nåh! "de" havde glemt den! de legitime interesser er interessante alligevel!! de legitime interesser, som forfølges af den dataansvarlige eller en tredjemand, hvis behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f)
ens! retten til at anmode den dataansvarlige om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet retten til at anmode den dataansvarlige om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet
ens! når behandling er baseret på artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), retten til at trække samtykke tilbage på ethvert tidspunkt, uden at dette berører lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning heraf når behandling er baseret på artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), retten til at trække samtykke tilbage på ethvert tidspunkt, uden at dette berører lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning heraf
ens! retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
om meddelelse af personoplysninger er lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt eller et krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt, samt om den registrerede har pligt til at give personoplysningerne og de eventuelle konsekvenser af ikke at give sådanne oplysninger hvilken kilde personoplysningerne hidrører fra, og eventuelt hvorvidt de stammer fra offentligt tilgængelige kilder
ens! forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, og i disse tilfælde som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede. forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, og i disse tilfælde som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.
hvornår skal den registrerede have det at vide? (i 13'eren er det når oplysningerne indsamles - altså straks)
inden for en rimelig frist efter indsamlingen af personoplysningerne, men senest inden for en måned under hensyn til de specifikke forhold, som personoplysningerne er behandlet under,
hvis personoplysningerne skal bruges til at kommunikere med den registrerede, senest på tidspunktet for den første kommunikation med den registrerede, eller
hvis personoplysningerne er bestemt til videregivelse til en anden modtager, senest når personoplysningerne videregives første gang.
hvis oplysningerne skal bruges til andet
ens! 3. Hvis den dataansvarlige agter at viderebehandle personoplysningerne til et andet formål end det, hvortil de er indsamlet, giver den dataansvarlige forud for denne viderebehandling den registrerede oplysninger om dette andet formål og andre relevante yderligere oplysninger, jf. stk. 2. 4. Hvis den dataansvarlige agter at viderebehandle personoplysningerne til et andet formål end det, hvortil de er indsamlet, giver den dataansvarlige forud for denne viderebehandling den registrerede oplysninger om dette andet formål samt andre relevante yderligere oplysninger, jf. stk. 2.
hvis den registrerede allerede er bekendt med oplysningerne
5. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse, hvis og i det omfang:
ens! 4. Stk. 1, 2 og 3 finder ikke anvendelse, hvis og i det omfang den registrerede allerede er bekendt med oplysningerne. a) den registrerede allerede er bekendt med oplysningerne
kattelem! meddelelse af sådanne oplysninger viser sig umulig eller vil kræve en uforholdsmæssigt stor indsats, navnlig i forbindelse med behandling til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål underlagt de betingelser og garantier, der er omhandlet i artikel 89, stk. 1, eller i det omfang den forpligtelse, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad vil hindre opfyldelse af formålene med denne behandling. I sådanne tilfælde træffer den dataansvarlige passende foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, herunder ved at gøre oplysningerne offentligt tilgængelige
middelsvær kattelem! indsamling eller videregivelse udtrykkelig er fastsat i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes legitime interesser, eller
mere end temmelig kraftig kattelem! personoplysningerne skal forblive fortrolige som følge af tavshedspligt i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, herunder lovbestemt tavshedspligt.