Du er den! NOT

Du er den! NOT

Artikel 22 er den sidste 'rettigheds' artikel, og den handler om automatiske individuelle afgørelser, og her blandt andet profilering.

Du har ret til ikke at være "genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den pågældende".

For dem som ikke har en kinamands idé om hvad profilering er, så er her et ganske kort rids[1] af hvad profilering dækker over:

»profilering«, der består af enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der evaluerer de personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende den registreredes arbejdsindsats, økonomisk situation, helbred, personlige præferencer eller interesser, pålidelighed eller adfærd eller geografiske position eller bevægelser,

Når det er sagt, så er der (naturligvis tør jeg næsten tilføje) etableret et anseeligt arsenal af kattelemme - ellers var det jo også for nemt at være borger i EU!

Din ret er virkningsløs, hvis den automatiske behandling, der har ført til en afgørelse,

  1. er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig
  2. er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser eller
  3. er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

Hvor der er tale om en kontrakt, eller hvor du har givet dit samtykke skal den dataansvarlige sikre "i det mindste den registreredes ret til menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at fremkomme med sine synspunkter og til at bestride afgørelsen."

Stk 4 i Artikel 22 er en veritabel ladeport af kattelemme, fordi der reelt står at særlige oplysninger[2] godt må indgå i automatiske behandlinger og profilering, hvis de er omfattet af undertagelserne ovenfor - og du har givet dit samtykke, eller "væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret" gør det bydende nødvendigt og behandlingen af disse oplysninger "står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges" og "der er indført passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser."

Hva' behar' - det var da en pæn orn'li' syg kattelem? Så hvis vi skærer alt fedtet fra, så hedder det altså: hvis staten skal bruge det, eller du kan få hen til at sige OK - så kan vi profilere hen alt det vi lyster!


  1. jeg har taget udgangspunkt i forordningens præambel 71 ↩︎

  2. dem fra Artikel 9,1 om race, etnisk oprindelse, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data, helbredsoplysninger, seksuelle forhold og orientering ↩︎