Forglem mig

Forglem mig

Artikel 17 handler om retten til sletning (»retten til at blive glemt«). Du er med forordningen sikret en "ret til at få personoplysninger om" dig selv slettet og derudover har "den dataansvarlige ...pligt til at slette personoplysninger" hvis:

 1. personoplysningerne ikke længere er nødvendige
 2. du trækker dit samtykke tilbage "og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen."
 3. du "gør indsigelse mod behandlingen"
 4. personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt
 5. personoplysningerne alligevel skal slettes[1]
 6. personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1.[2]

Har den[3], som har indsamlet dine personoplysningerne, offentliggjort oplysningerne, og i henhold til stk. 1 er forpligtet til at slette dem, så skal hen[4] underrette[5] de dataansvarlige, som [nu] behandler de offentliggjorte personoplysningerne, om, at du har bedt om at få slettet oplysningerne (og "alle link til eller kopier eller gengivelser af de pågældende personoplysninger").

Du kan ikke få oplysningerne slettet hvis de er vigtige:

 1. for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed
 2. for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt
 3. af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra h) og i), samt artikel 9, stk. 3
 4. til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, i det omfang den rettighed, der er omhandlet i stk. 1, sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af denne behandling, eller
 5. for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Og husk Artikel 19, der siger at Den dataansvarlige underretter hver modtager, som personoplysningerne er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, der er udført i henhold til artikel 16, artikel 17, stk. 1, og artikel 18.

Dog kan en dataansvarlig slippe for det, hvis _ dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt_. Når den dataansvarlige foretager denne underretning, skal hen oplyse dig (den registrerede) om de (juridiske) personer, som hen har underrettet, hvis du anmoder om det (ellers har den dataansvarlige ikke pligt til at oplyse dig om hvem modtagerne er!


 1. ja, sådan står der ikke i forordningen - der står "personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt." men det betyder jo bare at det hele bliver noget sludder! Så står der at du har ret til at få oplysninger slettet, som den dataansvarlige alligevel havde pligt til at slette, fordi oplysningerne alligevel skulle slettes, for at overholde lovgivning?!?! ↩︎

 2. den om tjenester rettet mod børn ↩︎

 3. den dataansvarlige ↩︎

 4. jeg forsøger mig lige med den svenske køns-inkluderende neutrum singularis her ↩︎

 5. og her indskyder forordningen så en længere smøre om, hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, som kan umuliggøre opgaven for hen ↩︎