Kun en lille smule, tak!

I forordningens Artikel 18 beskrives det hvordan den registrerede har ret til at få begrænset behandlingen af hens personlige oplysninger.

Forudsætningen for at det er en mulighed er imidlertid at

  1. "rigtigheden af personoplysningerne bestrides", og her kan du så begrænse behandlingen "i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte"
  2. "behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses" hvilket jeg så slet ikke forstår at der er nogen, der vil!?! Slet da de oplysninger og kom videre!
  3. "den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen" og i denne situation tænker jeg at den dataansvarlige sikkert ikke har noget imod at du forlanger at få begrænset behandlingen. 'Pinden' fortsætter imidlertid med "men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares" hvorfor behandling (der bla omfatter opbevaring af data) for mig at se bliver lidt svær at 'begrænse', men se nedenfor -
  4. du "har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1", og her gælder så, som ovenfor under pind 1, at du kan begrænse behandlingen "i perioden mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for" dine "legitime interesser".

I Artikel 18's andet stykke tager forordningen så fat på det selvmål, som stykke 1 til dels har scoret! For der står nemlig her at "hvis behandling er blevet begrænset i medfør af stk. 1, må sådanne personoplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med den registreredes samtykke"[1]

For at der kan herske en vis form for orden i kaos, skal du underrettes før ophævningen af en begrænsning af behandling af dine personoplysninger træder i kraft. Det vil sige at den datanansvarlige skal sende dig en email med besked om at de nu (igen) bruger løs af dine personlige oplysninger til et eller andet formål.

Og husk Artikel 19, der siger at Den dataansvarlige underretter hver modtager, som personoplysningerne er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, der er udført i henhold til artikel 16, artikel 17, stk. 1, og artikel 18.

Dog kan en dataansvarlig slippe for det, hvis _ dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt_. Når den dataansvarlige foretager denne underretning, skal hen oplyse dig (den registrerede) om de (juridiske) personer, som hen har underrettet, hvis du anmoder om det (ellers har den dataansvarlige ikke pligt til at oplyse dig om hvem modtagerne er!


  1. og så fortsætter stk 2 med etableringen af en ordentlig stak kattelemme, med formuleringen "eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats vigtige samfundsinteresser" - men det er vi jo snart mestre i at se, så ingen ændringer her ↩︎